De Wabo, een handleiding                                              naar pag. 2

Home

NB: Deze handleiding bevat slechts een gedeeltelijke weergave van de veranderingen die door de Wabo zijn opgetreden; aansprakelijkheid voor eventuele fouten wordt niet aanvaard. De links naar wetsartikelen zijn deeplinks naar www.wetten.nl.

Links
Omgevingsloket Online
Omgevingsvergunning.com

Links en downloads
Wabo wettekst
Invoeringswet Wabo
Memorie van antwoord Eerste Kamer
Besluit omgevingsrecht
Regeling omgevingsrecht
mr. ing. B. Rademaker, De Wabo werkt!, TBR 2011, 4
Marieke Vos, Nauwelijks ontheffingen Flora- en faunawet via de Wabo, ROmagazine 2011, 5
Lezing kapvergunningen tegengaan in Stadsdeel Zuid en de Zuidas
Ekotripper - Boom kappen? Knap ingewikkeld (Trouw 15 oktober 2013)

Links naar rapporten
A.M. Schmidt & P.H. Kersten, De Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht. Nieuwe ontwikkelingen en de huidige praktijk, Alterra-rapport nr. 2302, Wageningen 2012

 

NB: Wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 zijn reeds in deze handleiding verwerkt. Zie p. 8 voor oud en huidig recht.

Inleiding
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: Wabo, in werking getreden. Dit betekent dat er een nieuwe procedure voor kapvergunningen is. De kapvergunning is nu een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. In het navolgende wordt hierop ingegaan. Het is ingewikkelde materie; raadpleeg altijd een jurist!

De omgevingsvergunning
De Wabo bepaalt dat voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist om houtopstand te vellen, een zodanige bepaling als een verbod geldt om een project voor zover dat geheel of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (art. 2.2 lid 1 onder g Wabo). Met andere woorden: wanneer de boom door een kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Als de kap nodig is voor een andere activiteit die in de Wabo is genoemd, bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk, is er sprake van een project dat uit verschillende activiteiten bestaat en moet de vergunning in beginsel ook voor het bouwen worden aangevraagd. Maar let op: er gelden vrijstellingen, in bepaalde gevallen is geen omgevingsvergunning vereist voor bouwen in achtererfgebied (art. 2 en 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). In die gevallen hoeft dus alleen voor de kap een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Verder kan de aanvrager er ook voor kiezen alleen voor de kap een vergunning aan te vragen, maar hij mist dan de voordelen van één vergunning. Dit komt hierna nog aan de orde.

De aanvraag en het toetsingskader
De omgevingsvergunning kan worden aangevraagd via het digitale loket (art. 4.1 Besluit omgevingsrecht). Dit is het Omgevingsloket Online. De aanvraag mag ook op papier worden ingediend. In een ministeriële regeling is aangegeven wat op de aanvraag moet staan (art. 1.3 en 1.4 Regeling omgevingsrecht) en hoe de bomen moeten worden vermeld (art. 7.5