Bomenstichting

Afdeling Amsterdam


 


Bomen in tuinen


Omwonenden vragen zich soms bezorgd af of de gemeente een kapvergunning zal verlenen voor een boom in een particuliere tuin waarop men erg is gesteld. De volgende omstandigheden kunnen voor behoud van de boom pleiten: de boom is gezond, goed van vorm, beeldbepalend, er blijft onvoldoende groen in de omgeving over en er dreigt geen schade. Als de boom (gedeeltelijk) zichtbaar is vanaf de openbare weg, helpt dat ook. Hoe meer van deze omstandigheden zich voordoen, hoe beter. Dat een boom te dicht op de erfgrens met de buren staat, zonlicht wegneemt en overlast door bladval e.d. veroorzaakt, is meestal onvoldoende voor verlening van een vergunning. Kijk altijd of uw gemeente kapvergunningenbeleid heeft en ga na of daaraan correct is getoetst. Voor de spar op de foto was in 2005 een kapvergunning aangevraagd wegens
"te groot/hoog; 40 cm van erfgrens; buren klagen over lichtbeneming".
De vergunning werd geweigerd en de spar staat er nog.

In sommige gemeenten zijn bomen in tuinen van een bepaalde omvang echter vogelvrij. In Amsterdam was dat tot 1 oktober 2016 het geval op het grondgebied van voormalig stadsdeel Slotervaart: hier was geen kapvergunning nodig voor bomen in tuinen in particuliere eigendom met een oppervlakte die gelijk is aan of kleiner dan 100 m². In voormalig stadsdeel Zeeburg was een vogelvrijverklaring voorgesteld voor bomen in tuinen met een oppervlakte van minder dan 120 m², tenzij de boom voorkomt op de lijst met waardevolle bomen. De stadsdeelraad heeft dit echter niet aangenomen. Vaak wordt beweerd dat de vrijstelling voor tuinen van minder dan 120 m² wordt aanbevolen in de Model Bomenverordening 2007 (en 2010) 'Algemeen' van de Bomenstichting en Vereniging Stadswerk Nederland, maar dit is niet juist. In deze modelverordening zijn percelen (dus niet tuinen) van minder dan 120 m² uitgezonderd van het kapverbod. In de toelichting wordt hierover gezegd:

"Gekozen is voor een beperkt kapverbod voor ‘private houtopstand’. Bomen in privaat eigendom met een doorsnede van minder dan 20 cm en alle bomen (uitgezonderd aangewezen monumentale bomen) op private percelen met een totaaloppervlakte van minder dan 120 m² zijn kapvergunningvrij. Met totaal oppervlakte is bedoeld het totale grondoppervlak inclusief bebouwing. Op deze wijze zijn kleine tuinen uitgezonderd van het kapverbod en wordt de aanwezige houtopstand aan de eigen verantwoordelijkheid van de private eigenaar overgelaten. Bij een perceel van maximaal 120 m² is het tuinoppervlak relatief klein en over het algemeen staan hier houtopstanden waarvoor een kapverbod overbodig is. Grotere tuinen kunnen meer of forsere houtopstanden bergen en deze kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het groene karakter van de wijk of het gebied. Deze private houtopstanden worden daardoor van algemeen belang geacht en vallen wel onder het kapverbod."

De contactpersonen van de Bomenstichting kunnen u helpen. Bel of mail de Bomenstichting als het om een boom buiten Amsterdam gaat en vraag naar een lokale contactpersoon. Voor bomen in Amsterdam kunt u mailen met mail@bomenstichtingamsterdam.nl