Bomenstichting

Afdeling Amsterdam


 


Archief

Kapvergunning bomen Reigersbos; zienswijze over herplant effectief!


In december 2008 heeft stadsdeel Slotervaart bij de centrale stad een vergunning aangevraagd voor het kappen van 105 bomen in het Reigersbos, gelegen in het grootstedelijk gebied Riekerpolder. De aanvraag is ingediend omdat het stadsdeel een watergang wil graven. In mei 2009 is de aanvraag teruggebracht tot 51 bomen. Vervolgens is een ontwerpkapvergunning in procedure gebracht. De Bomenstichting heeft op 31 augustus 2009 een zienswijze ingediend. Op 10 november 2009 hebben B en W de kapvergunning verleend. Naar aanleiding van onze zienswijze is bepaald dat vóór 1 januari 2011 aan de zuidzijde van het bos (thans water) 51 bomen van vergelijkbare dikte moeten worden aangeplant.
Meer informatie

Bewoners Linnaeusparkbuurt tegen kap bomen in tuinen

In de Watergraafsmeer is een bewonerscomité opgericht om de kaalslag in binnentuinen van de Linneausparkweg tegen te gaan.
Meer informatie

Overeenkomst met VU

Op 18 november 2009 hebben de Bomenstichting en de VU een Memorandum of Understanding getekend over de kap die nodig was voor de nieuwbouw van de rechtenfaculteit in de ecologische tuin aan de Buitenveldertselaan. Uitgangspunt is dat alle te kappen bomen worden gecompenseerd via herplant. De VU zal de plannen voor compensatie met de Bomenstichting bespreken en de Bomenstichting als adviseur in de projectorganisatie opnemen. Op 30 juni 2010 heeft de VU echter medegedeeld dat door allerlei ontwikkelingen het uitgangspunt van herplant niet kan worden nagekomen.
Meer informatie

Kapvergunning voor bomen bij VU

Op 19 augustus 2009 is de volgende kapvergunningaanvraag gepubliceerd: Terrein Buitenveldertselaan/De Boelelaan – W15/0853-2009, kappen van 10 bomen t.b.v. het project fietsparkeervoorziening. Zie de foto.
De Bomenstichting heeft geen reden voor actie gezien omdat er bomen zullen worden teruggeplant. De vergunning is inmiddels verleend
Kapaanvraag   Plattegrond   Kaplijst

Zilverspar Egelantiersstraat mag worden gekapt

Ymere mag een prachtige zilverspar in de Jordaan kappen. De boom staat in een binnentuin. Bij besluit op bezwaar van 15 juni 2010 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum besloten de bezwaren van bewoners ongegrond te verklaren en de kapvergunning te handhaven.
Meer informatie

Hoger beroep tegen uitspraak over bomenkap Beatrixpark ongegrond
Op 29 september 2010 heeft de Raad van State de door de Vrienden van het Beatrixpark en de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg aangevallen uitspraak van de rechtbank, waarbij het beroep tegen de kapvergunning voor deelgebied Beethoven ongegrond was verklaard, met verbetering van gronden bevestigd. De verenigingen hebben volgens de Raad van State terecht aangevoerd dat B en W het nadere advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (de TAC) niet in de besluitvorming hebben betrokken en dat de rechtbank dit heeft miskend. Dit leidt echter niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak, omdat gelet op de inhoud van dit nadere advies niet aannemelijk is dat kennisname zou hebben geleid tot een ander besluit op bezwaar.
Klik hier voor meer informatie
Klik hier voor de uitspraak op rechtspraak.nl

Bomenverordeningen nog niet aangepast aan de Wabo
Gebleken is dat twee stadsdelen, te weten Oost en Nieuw-West, hun bomenverordening nog niet hebben aangepast aan de Wabo. De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Doordat is verzuimd om de verordeningen aan te passen, kan men niet meer vertrouwen op de verordeningen waar het gaat om de bepalingen over de wijze van aanvraag van de kapvergunning, de bekendmaking van de aanvraag en het besluit, de wijze van voorbereiding van het besluit, de toepasselijke beslistermijn, het feitelijk niet-gebruik gedurende de bezwaartermijn en de strafmaat. De verordeningen zijn op die punten van rechtswege onverbindend. Een treurige zaak. Het was lang van tevoren bekend dat de Wabo in werking zou treden. Op 1 december 2011 treedt in stadsdeel Oost een nieuwe bomenverordening in werking. Stadsdeel Nieuw-West is dan het enige stadsdeel met een nog niet aangepaste verordening.
Meer informatie over de Wabo

Kapvergunning populieren vm. Zeemanlab geweigerd
Bij besluit van 8 november 2010 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum geweigerd om het stadsdeel een kapvergunning te verlenen voor twee Italiaanse populieren bij het vm. Zeemanlab aan de Plantage Muidergracht 4.
Meer informatie

Besluit over parkeergarage onder Singelgracht

De stadsdelen West en Centrum onderzoeken de mogelijkheid om ter hoogte van de Nassaukade een parkeergarage onder de Singelgracht te maken. Hierdoor dreigt het einde voor een groot aantal bomen langs de Nassaukade en het Frederik Hendrikplantsoen. Op 6 juli 2010 heeft de stadsdeelraad van West besloten het project voort te zetten.
Meer informatie

Kapaanvraag 212 bomen wegens verlegging tramlus
Klik hier voor meer informatie

Doek valt voor lindes Vrijheidslaan

Op 4 november 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de kapvergunningen die zijn verleend voor een aantal Hollandse lindes in de Vrijheidslaan. Het hoger beroep van de Bomenstichting is ongegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak.
Meer informatie

Bomen bij badje in Beatrixpark ten dode opgeschreven

De rechtbank heeft het beroep van de Bomenstichting tegen de bouwvergunning voor het parkgebouw op 28 juni 2011 ongegrond verklaard. Het gebouw is volgens de rechtbank niet in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving, omdat het ten dienste staat van de bestemmingen groenvoorzieningen, recreatieve- en speelvoorzieningen en voet- en fietspaden. Dat naast deze bestemmingen alleen een peuterzwembad, een toiletgebouw en opzichtershuisje op deze plek zijn toegestaan, doet volgens de rechtbank niet ter zake.
Meer informatie

Illegale bomenkap in de Zuidas?

Op 19 juni 2011 is geconstateerd dat op een terrein aan de Gustav Mahlerlaan vier of vijf bomen zijn gekapt, vermoedelijk zonder vergunning. De Bomenstichting heeft een handhavingsverzoek ingediend. Bij brief van 30 september 2011 is dit verzoek afgewezen, aangezien B en W niet hebben kunnen achterhalen door wie dan wel in wiens opdracht de boom is gekapt. Volgens B en W ging het om één boom.

Groenstrook Ringvaartdijk Oost bedreigd door bestemmingsplan

Door deze groenstrook, onderdeel van de Hoofdgroenstructuur, dreigt een weg te komen.
Meer informatie

Bomenlaan bij de RAI privébezit?

De metasequoia's langs de RAI-haven en andere bijzondere bomen, waaronder een koningslinde die in 1972 door koningin Juliana is geplant, zullen als het aan B en W ligt niet meer op openbaar terrein staan.
Meer informatie

Populierenbos bij BP-tankstation voorlopig gered

Een voetbalveld aan de De Boelelaan (op de foto zand) is opgeschoven om plaats te bieden voor de nieuwe tramkeerlus. Daartoe is een sloot langs de Gustav Mahlerlaan gedempt. Om het verlies aan waterberging te compenseren was de gemeente van plan het populierenbos rechts van het veld te kappen. Deze kapaanvraag is na protest van de Bomenstichting ingetrokken. Dit heeft de projectleider op 15 maart 2011 bevestigd. Met Waternet is een andere regeling voor compensatiewater getroffen. Het duurt zeker nog 8 tot 10 jaar voordat het voetbalveld zal worden bebouwd en het BP-station weg moet. Tot die tijd zijn de bomen gered.
Meer informatie

De Bomenstichting gaat door

De Bomenstichting heeft op 16 juni 2011 bekendgemaakt het kantoor in Utrecht te moeten sluiten wegens een gebrek aan baten. In een brief aan de donateurs van 8 november 2011 heeft de voorzitter uiteengezet op welke wijze de stichting zal worden voortgezet. Beluister ook de uitzending van Vroege Vogels op18 december 2011.
Lees meer

Stadsdeel Oost neemt nieuwe bomenverordening aan
Op 8 november 2011 heeft de raad van stadsdeel Oost ingestemd met een nieuwe bomenverordening, de Bomenverordening Stadsdeel Oost. De verordening is op 1 december 2011 in werking getreden. Stadsdeel Oost heeft daarmee een verordening die is afgestemd op de Wabo. Beter laat dan nooit. Onze inspraakreactie heeft tot enkele aanpassingen geleid. Helaas is het sterk verouderde bomenbeleidsplan niet aangepast.
Meer informatie

Zuidas wil drie wilgen toch sparen
foto: Veronica van Amerongen
Drie wilgen op het bouwterrein voor de nieuwbouw van Deloitte en AKD in de Zuidas worden gespaard als het aan de Dienst Zuidas ligt. Van de kapvergunning zal geen gebruik worden gemaakt.
Meer informatie

Kastanje Diepenbrockstraat gered

Meer informatie

Stadsdeel Centrum neemt nieuwe bomenverordening aan
Op 21 februari 2012 heeft de stadsdeelraad ingestemd met de Bomenverordening Centrum 2011, ook wel genoemd Bomenverordening stadsdeel Centrum 2012. Ook werd een Bomenbeleidsplan vastgesteld. Helaas stonden er nog fouten in dit plan. De portefeuillehouder Jeanine van Pinxteren (GroenLinks) vond het niet nodig deze te corrigeren. Een door ons voorbereid amendement om dit toch te bereiken, is door de SP ingediend, maar vond geen steun. Vreemd. Ook hebben wij tevergeefs gevraagd om een overgangsbepaling in de verordening op te nemen zodat de huidige lijst van monumentale bomen als beschermwaardige houtopstand in de zin van de verordening zal worden aangemerkt. Ook dit amendement werd verworpen. Zeer merkwaardig. Ten slotte heeft de SP op ons verzoek een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld om een standaardvoorschrift over herplant in de verordening op te nemen zodat ook voor een van rechtswege verleende velvergunning een herplantplicht geldt. Ook dit amendement werd verworpen. Klik hier voor de uitzending van de vergadering van de stadsdeelraad (klik op de blauwe pijl bij punt 6). Een klacht van de Bomenstichting over de vaststelling van het Bomenbeleid is op 26 juni 2012 door de stadsdeelraad ongegrond verklaard. Wel heeft de raad het dagelijks bestuur verzocht nader onderzoek te doen naar de strafmaat ingeval van illegale kap en, indien die informatie niet overeenkomt met hetgeen thans in het Bomenbeleid is neergelegd, de stadsdeelraad een voorstel tot aanpassing van het Bomenbeleid te doen. Na interventie van de gemeentelijke ombudsman heeft het dagelijks bestuur op 16 augustus 2012 de door ons gesignaleerde fouten in het Bomenbeleidsplan hersteld. Voor zover ons bekend, is dit niet aan de stadsdeelraad voorgelegd.

Uitspraak Raad van State betekent einde bomen Matrozenhof
Bewoners op de Kadijken hadden in februari 2012 bij de rechtbank succes met hun strijd voor het behoud van vier bomen op een binnenterrein aan de Matrozenhof, maar de Raad van State heeft de uitspraak ongedaan gemaakt.
Meer informatie.

Illegale kap bij Sint Nicolaas Lyceum
    
Op 4 december 2012 heeft de Scheffer Groep twee bomen bij het Sint Nicolaas Lyceum in de Prinses Irenestraat zonder omgevingsvergunning gekapt. De gemeente zal een proces-verbaal van constatering laten opmaken. Links de beuk vlak voordat hij werd gekapt. Rechts de andere gekapte boom.

Ernstige wortelschade 43-jarige iep Zuidelijke Wandelweg
    
Op 11 december 2012 is bij het graven van een sleuf voor het aanleggen van een glasvezelkabel ernstige wortelschade toegebracht aan een iep uit 1969 aan de Zuidelijke Wandelweg.

Koningslinde in Beatrixpark geplant

Op 27 april 2013 is in Amsterdam een Koningslinde geplant ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013. Meer informatie.

Wabo gewijzigd: strijdig planologisch gebruik en bouw niet langer onlosmakelijke activiteiten
Op 25 april 2013 is een gedeelte van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk geworden een omgevingsvergunning te verkrijgen voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik en kappen los van de omgevingsvergunningen voor bouw en aanleg. Dit kan leiden tot meer premature kap. Meer informatie.

Definitief geen nieuwe bomenverordening in Stadsdeel Nieuw-West
Op 10 april 2013 ontvingen wij het bericht dat stadsdeel Nieuw-West geen nieuwe bomenverordening zal vaststellen. De drie geldende boom- en kapverordeningen blijven gewoon van kracht.

Bomen achter Cannenburg mogen worden gekapt
Meer informatie

Protest tegen bomenkap Oosterpark leidt tot minder kap

Meer informatie

Omgevingsvergunning kap 313 bomen Beatrixpark

Meer informatie

Stadsdeel zag lijsternest en eekhoorn over het hoofd
    
Een lijsternest en een zwangere eekhoorn zijn door stadsdeel Zuid en Pius Floris Boomverzorging over het hoofd gezien bij het onderzoek naar beschermde soorten dat vooraf ging aan de bomenkap in het Gijsbrecht van Aemstelpark achter Cannenburg. Door ingrijpen van de Bomenstichting zijn niet alle bomen gekapt en zijn de takken niet ter plaatse versnipperd, maar afgevoerd met een vrachtwagen. De kap vond plaats op 31 maart 2014. Op 17 juni 2014 zijn de resterende bomen gekapt.
Informatie over de kapvergunning.

Ludieke actie tegen Singelgrachtgarage Marnix
 
Op 8 maart 2014 waren bewoners en politici van stadsdelen West en Centrum aanwezig bij een protestactie tegen de Singelgrachtgarage Marnix. Klik hier voor de rapportage op AT5.
Meer informatie

Bomen Gustav Mahlerlaan in de verdrukking

Op 1 juli 2014 is begonnen met de voorbereiding van de bouw van een tijdelijke sporthal aan de Gustav Mahlerlaan zonder dat de vergunningen daarvoor zijn verstrekt. Ook is het trottoir opgebroken en de groenstrook ernaast weggehaald in verband met de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Verschillende bomen zijn hierbij op brute wijze in het nauw gedreven. De Bomenstichting heeft de situatie op 3 juli besproken met de opdrachtgevers van de werkzaamheden, stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas. Op 4 juli 2014 zijn maatregelen getroffen.

Bijzondere bomenlijst Stadsdeel West nog geldig

Meer informatie

Foutje in publicatie Bomenverordening 2014
In de Staatscourant van 25 juni 2014 zijn de centraalstedelijke Bomenverordening 2014 en de begrenzing bebouwde kom Boswet bekendgemaakt. In de bekendmaking is per abuis de indruk gewekt dat de Bomenverordening voor de gehele stad, dus inclusief de stadsdelen, van kracht is. De zin die aangaf dat de verordening alleen van kracht is in centraalstedelijk gebied was weggevallen. Rectificatie geschiedde in de Staatscourant van 6 augustus 2014. Klik hier voor meer info over de Bomenverordening 2014. Klik hier voor de kaart met de vastgestelde begrenzing bebouwde kom Boswet (3 Mb). Klik hier voor de toelichting.

Gemeenteraad tegen bescherming bomen RAI
 
Meer informatie

Bosje Gustav Mahlerlaan bedreigd door bouwplan
Op 4 februari 2015 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders van Amsterdam een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 163 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in artikel 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten. Zie de bekendmaking. Zie ook Zuidas wil boomvalk en sperwer weg hebben.

Bestemmingsplan Zuidas-Atrium vastgesteld

Meer informatie

Langs monumentale bomen in het centrum van Amsterdam

Dit boekje is verschenen ter gelegenheid van de opening van het Landelijk Register van Monumentale Bomen op 5 juni 2015. Het is te bestellen bij de Bomenstichting voor € 2,25.

Landelijk Register van Monumentale Bomen op 5 juni 2015 online

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt om het databestand van het Landelijk Register van Monumentale Bomen over te zetten op een website.
Meer informatie

Bomenstichting in actie voor behoud wilgen bij tijdelijke rechtbank Amsterdam

Meer informatie

Rechtbank geeft VU gelijk

Aan de Gustav Mahlerlaan tegenover de VU is begin 2015 geheel onverwacht een groot aantal bomen gerooid voor de aanleg van een parkeerterrein. Het bestemmingsplan laat echter geen parkeerterrein toe en er is ook geen omgevingsvergunning verleend om bomen te kappen voor de aanleg van een parkeerterrein. De Bomenstichting heeft het college van B en W tevergeefs om handhaving van het bestemmingsplan en de Bomenverordening verzocht. De rechtbank heeft het beroep van de Bomenstichting op 16 februari 2016 niet-ontvankelijk verklaard voor zover gericht tegen het gebruik als parkeerterrrein en ongegrond voor zover gericht tegen het illegaal kappen.
Meer informatie

Rechtbank verklaart beroep over iep voor Oosterkerk ongegrond
Meer informatie

Omgevingsvergunningen kap meer dan 14.000 bomen voor Zuidasdok
Begin november 2016 zijn de ontwerpvergunningen voor het kappen van meer dan 14.000 bomen voor Zuidasdok ter inzage gelegd. Het gaat om twee gemeenten: Amsterdam en Ouder-Amstel. De Bomenstichting heeft op 7 december 2016 een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie de Staatscourant van 1 maart 2017 en de website van de gemeente Ouder-Amstel.
Meer informatie

Bomenverordening 2014 per 1 oktober 2016 van kracht voor de gehele stad
De gemeenteraad heeft op 14 september 2016 besloten dat de Bomenverordening 2014 per 1 oktober 2016 voor de hele stad geldt. Artikel 17 van de verordening is gewijzigd in verband met het overgangsrecht. Ook de toelichting is gewijzigd. Zie de toelichting met wijzigingen en het aangenomen amendement Shahsavari-Jansen, Bosman, Groen. De bomenverordeningen van de stadsdelen zijn ingetrokken. Zie voor meer informatie en het gewijzigde artikel 17 de gemeenteraadflap en de agenda van de raadsvergadering (punten 36 en 37). Zie ook de bekendmakingen in het Gemeenteblad op 5 oktober 2016:
Wijzigen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de bomenverordeningen van de bestuurscommissies
Vaststellen van de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014
Tot 1 oktober 2016 gold de centraalstedelijke bomenverordening alleen voor de grootstedelijke gebieden, zoals Zuidas, NoordZuidlijn, VU Campus, Houthavens etc.
Meer informatie

Beroep tegen bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. Ten gevolge van het plan moeten veel bomen verdwijnen, waaronder ook bomen in de hoofdbomenstructuur. De Bomenstichting heeft op 5 mei 2017 een zienswijze ingediend.
Meer informatie

Beroep tegen omgevingsvergunning parkeergarage 2Amsterdam
    
De Bomenstichting heeft bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die op 12 april 2017 is verleend voor de bouw van de ondergrondse parkeergarage voor 2Amsterdam, een project in de Zuidas. Door de bouw van de parkeergarage moeten er leidingen worden verlegd. Hiervoor moeten 10 bomen op het talud van de Strawinskylaan, aan de andere kant van het projectgebied, wijken. In de ruimtelijke motivering die de gemeente heeft opgesteld staat hierover niets. De bomen zijn onderdeel van de gemeentelijke hoofdbomenstructuur.
Meer informatie

Bezwaar tegen omgevingsvergunning verplaatsen linde Parnassustoren

De Bomenstichting heeft op 25 mei 2017 bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het snoeien en verplanten van een Europese linde. Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft de vergunning verleend in verband met de renovatie van de Parnassustoren aan de Locatellikade. Een deel van de openbare grond langs het Zuideramstelkanaal is nodig voor de parkeergarage van de toren. Hiervoor is één linde inmiddels gekapt. Een andere linde en een vleugelnoot worden door de uitvoering van het bouwplan bedreigd.
Meer informatie