Bomenstichting

Afdeling Amsterdam


 

Artikel in Tuin en Landschap over studiedag Wet natuurbescherming
In Tuin en Landschap 2017, nr. 6, verscheen een interessant artikel van Peter Bennink met de titel "Veranderingen boombeheer door Wet Natuurbescherming". Met toestemming geplaatst op deze website.

De zaak Slootjes: knotten kan vellen zijn

Met toestemming van de veroordeelde publiceren wij hierbij het arrest van de Hoge Raad van 15 december 1992, nr. 92.802. In dit arrest is voor het eerst geoordeeld dat onder vellen mede kan worden verstaan het verrichten van handelingen die ernstige beschadiging van houtopstand tot gevolg kunnen hebben. Het ging om een lindeboom die op 25 augustus 1989 was geknot. De rechtbank Almelo oordeelde volgens de Hoge Raad terecht dat de boom ernstig was beschadigd door de in de verklaring van de verdachte a1s "knotten" aangeduide handelingen. Van belang was dat het niet de bedoeling was dat de boom na het beknotten weer op het oude niveau terug zou komen, nog afgezien van het feit dat zulks, indien al mogelijk, zeer lang zou duren. Ook was van belang dat het niet aannemelijk was geworden dat de ingreep voor het behoud van de boom noodzakelijk was.

Schadelijke boomziekten in Amsterdam - Jaarverslag 2012
Klik hier

De Wabo werkt!
Artikel over de Wabo door één van de bedenkers van de wet, werkzaam op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht januari 2011. Klik hier.

Pak niet meteen de zaag

Scan van artikel uit de Volkskrant van 15 december 2010. Met antwoord op tien kwesties waar veel burenruzies om draaien.

Artikel in Tuin & Landschap over Beatrixpark

Op 13 augustus 2009 verscheen het artikel Beatrixpark, Monumentaal park aan de Zuidas in het tijdschrift Tuin & Landschap, Vakblad voor de groenvoorziening. De auteurs wijzen op de vele bijzondere bomen in het park en vragen aandacht voor de consequenties van de gemeentelijke monumentenstatus, die in 2005 aan het oudste deel van het park is toegekend. Bij het beheer van het park moet rekening worden gehouden met die status. Een probleem is dat een goede redengevende beschrijving ontbreekt.

Bomenrecht in Amsterdam Zuid
Klik hier.