Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Centrale stad

Met ingang van 1 oktober 2016 is in de hele stad de Bomenverordening 2014 van toepassing. Deze verordening verschilt weinig van de oude Bomenverordening 2014, die alleen in de centrale stad van toepassing was. Artikel 17 is gewijzigd in verband met het overgangsrecht. Ook de toelichting is gewijzigd. Zie de toelichting met wijzigingen en het aangenomen amendement Shahsavari-Jansen, Bosman, Groen.

Historie
Van 3 maart 2014 tot 1 oktober 2016 gold in de centrale stad de oude Bomenverordening 2014.
Op 26 september 2013 werd de inspraak geopend voor deze nieuwe verordening. Zie het bericht op de gemeentelijke website. De Bomenstichting heeft op 8 oktober 2013 een zienswijze ingediend. Een deel van de opmerkingen is overgenomen. De nota van beantwoording en de aangepaste verordening zijn besproken in de Commissie Bouwen, Wonen en Klimaat van 29 januari 2014, zie agendapunt 18. Er waren alleen vragen over voortijdige kap en de jaarvergunning. Dit is de vergunning voor het vellen van meerdere houtopstanden die voor een periode van maximaal drie jaar kan worden verleend op basis van een vooraf door het college vastgesteld of goedgekeurd beheerplan. Deze vergunning kan blijkens de toelichting ook voor ruimtelijke projecten of andere doeleinden worden gebruikt. Aan de vergunning kan volgens wethouder Ossel de voorwaarde worden verbonden dat pas mag worden gekapt, als er gebouwd wordt "in die en die zin". Raadslid Combrink (GroenLinks) stelde de vraag of B en W nog iets kan doen om voortijdige kap te voorkomen als tijdens een verleende "driejarige kapvergunning" iets misgaat in de financiering van een plan waardoor het langer duurt. Volgens wethouder Ossel zijn dan de condities (de voorwaarden van de vergunning) veranderd en zou een andere vergunning moeten worden aangevraagd. Klik hier voor de uitzending van de commissievergadering (vanaf 433,54). De verordening is in de raad van 12 februari 2014 aangenomen en op 28 februari 2014 in het Gemeenteblad gepubliceerd. De verordening is samen met het besluit begrenzing bebouwde kom Boswet in de Staatscourant van 25 juni 2014 bekendgemaakt. In de bekendmaking is per abuis de indruk gewekt dat de Bomenverordening voor de gehele stad, dus inclusief de stadsdelen, van kracht is. De zin die aangaf dat de verordening alleen van kracht is in centraalstedelijk gebied was weggevallen. Rectificatie geschiedde in de Staatscourant van 6 augustus 2014. Op 19 september 2014 is aangekondigd dat de verordening per 1 januari 2015 voor de gehele stad gaat gelden. Zie de beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid de heer R.J. Groen van 12 juni 2014 inzake het kappen en herplanten van bomen. Het is niet gelukt dit voor elkaar te krijgen.

Van 17 oktober 2008 tot 3 maart 2014 geldende bomenverordening:
Bomenverordening 2008 (pdf), in werking getreden 17 oktober 2008, met ingang van 1 oktober 2010 zijn artikel 3, artikel 5, tweede en derde lid en artikel 12 vervallen (voordracht voor de collegevergadering, raadsbesluit 8 september 2010; uitslagenlijst).
Aanvankelijk was sprake van de voorbereiding van een Bomenverordening 2010. Zie Voordracht voor de collegevergadering van 5 oktober 2010
Tekst concept verordening    Toelichting
De voorbereiding van deze verordening is in het slop geraakt. In oktober 2012 is een nieuw ontwerp gereedgekomen dat voor inspraak zou worden vrijgegeven, zie Nieuws uit B&W 30 oktober 2012:
"Het college heeft de Bomenverordening 2013 vrijgegeven voor inspraak. In het kader van het Stedelijke Programma Regelgeving en Handhaving is een inventarisatie gemaakt van de verschillen tussen de bomenverordeningen van de stadsdelen en de centrale stad. De uitkomst hiervan was dat er meer harmonisatie en regelgeving nodig is. De Bomenverordening 2013 is gemaakt om deze centrale regelgeving te realiseren en past binnen de doelstellingen van een stad een opgave."
De verordening en het voornemen deze vrij te geven voor inspraak stonden ter kennisneming op de agenda van de vergadering van de Commissie Bouwen, Wonen en Klimaat van 5 december 2012 (Tkn 12).
Deze ontwerpverordening is echter nooit vrijgegeven voor inspraak.

Website gemeente Amsterdam

Bomen op website gemeente Amsterdam

Paraplubesluit aanpassing aan de Wabo van de aanwijzingsbesluiten tot grootstedelijk project 6 juli 2010