Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met de stadsdelen Osdorp en Slotervaart en heet nu stadsdeel Nieuw-West. Op het grondgebied van voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer is tot 1 oktober 2016 de Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2009 van kracht gebleven. Stadsdeel Nieuw-West heeft verzuimd om de verordening aan te passen aan de Wabo.

Op 12 december 2011 was een bewonersavond over een nieuw bomenbeleidsplan 2012-2015 in het stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan 1. Klik hier voor meer informatie. Het nieuwe bomenbeleidsplan en een nieuwe bomenverordening lagen van 3 oktober tot en met 14 november 2012 ter inzage. De Bomenstichting heeft op 8 november een zienswijze met betrekking tot de verordening ingediend. De deelraad besluit in januari 2013 over de nieuwe verordening. Meer informatie. Op 9 januari 2013 zijn het bomenbeleidsplan en de verordening behandeld in de raadscommissie A (zie punt 4). Klik hier voor de uitzending van deze vergadering. Op 16 januari 2013 vond de volgende behandeling plaats. Klik hier voor de agenda. Klik hier voor de uitzending. Klik hier voor onze reactie op de voorgestelde verordening.
LAATSTE NIEUWS: De centrale stad heeft portefeuillehouder P. de Wilt van stadsdeel Nieuw-West verzocht de besluitvorming over de nieuwe bomenverordening aan te houden in verband met de rechtsongelijkheid die zou ontstaan tussen inwoners van het stadsdeel en die van de rest van de stad als de kapvergunningplicht zou worden afgeschaft. Lees de brief die P. de Wilt op 23 januari jl. aan de raadsleden heeft gezonden. Op 10 april 2013 ontvingen wij het bericht dat de verordening niet meer wordt vastgesteld. De drie geldende boom- en kapverordeningen blijven gewoon van kracht in Nieuw-West. Het bomenbeleidsplan wordt wel in de raad behandeld ter vaststelling in de maand april.

Oude verordening: Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2002 met toelichting (pdf)

Beleidsnotitie waardevolle bomen Geuzenveld-Slotermeer
Opnieuw vastgesteld 3 mei 2010 (deelraad en db van stadsdeel Nieuw-West)

Zie ook Bomentaal.