Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Slotervaart

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met de stadsdelen Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer en heet nu stadsdeel Nieuw-West. Op het grondgebied van voormalig stadsdeel Slotervaart is tot 1 oktober 2016 de Kapverordening Stadsdeel Slotervaart van kracht gebleven.

Zie ook:
Kapvergunningenbeleid 2009 (vastgesteld 3 juni 2009)
Groencompensatiebeleidsplan 2009 (vastgesteld 3 juni 2009)
Het Monumentale bomenbeleid vastgesteld 3 juni 2008, 4 mei 2010 opnieuw vastgesteld voor het grondgebied van voormalig stadsdeel Slotervaart (dagelijks bestuur stadsdeel Nieuw-West)

Op 12 december 2011 was een bewonersavond over een nieuw bomenbeleidsplan 2012-2015 in het stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan 1. Klik hier voor meer informatie. Het nieuwe bomenbeleidsplan en een nieuwe bomenverordening lagen van 3 oktober tot en met 14 november 2012 ter inzage. De Bomenstichting heeft op 8 november een zienswijze met betrekking tot de verordening ingediend. De deelraad besluit in januari 2013 over de nieuwe verordening. Meer informatie. Op 9 januari 2013 zijn het bomenbeleidsplan en de verordening behandeld in de raadscommissie A (zie punt 4). Klik hier voor de uitzending van deze vergadering. Op 16 januari 2013 vond de volgende behandeling plaats. Klik hier voor de agenda. Klik hier voor de uitzending. Klik hier voor onze reactie op de voorgestelde verordening.
LAATSTE NIEUWS: De centrale stad heeft portefeuillehouder P. de Wilt van stadsdeel Nieuw-West verzocht de besluitvorming over de nieuwe bomenverordening aan te houden in verband met de rechtsongelijkheid die zou ontstaan tussen inwoners van het stadsdeel en die van de rest van de stad als de kapvergunningplicht zou worden afgeschaft. Lees de brief die P. de Wilt op 23 januari jl. aan de raadsleden heeft gezonden. Op 10 april 2013 ontvingen wij het bericht dat de verordening niet meer wordt vastgesteld. De drie geldende boom- en kapverordeningen blijven gewoon van kracht in Nieuw-West. Het bomenbeleidsplan wordt wel in de raad behandeld ter vaststelling in de maand april.

Zie ook Bomentaal.

Historie bomenverordening en beleid
Behandeling in Raadscommissie III op 20 mei 2009 en in Stadsdeelraad op 3 juni 2009:
Groencompensatiebeleidsplan 2009 Stadsdeel Slotervaart
Kapvergunningenbeleid 2009 Stadsdeel Slotervaart
Kapverordening 2009 Stadsdeel Slotervaart (later aangepast n.a.v. onze inspraakreactie)
Onze inspraakreactie op Kapvergunningenbeleid 2009 en Kapverordening 2009 d.d. 18 januari 2009
Besluit vaststelling Nota van beantwoording Kapverordening 2009
Nota van beantwoording Kapverordening 2009
Voordracht aan de raad
Kapverordening Stadsdeel Slotervaart zoals voorgesteld door DB aan raad en in werking getreden op 3 juni 2009 (link naar Westerpost 10 juni 2009)