Afdeling Amsterdam
 
 


 


BestuurscommissiesOp 19 maart 2014 zijn er geen stadsdeelraden meer. De zeven stadsdelen blijven wel bestaan, maar zullen worden geleid door bestuurscommissies. De bestuurscommissie bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter. De bestuurscommissie behartigt de belangen van het stadsdeel als een verlengd lokaal bestuur van het gemeentebestuur. Het algemeen bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester aan hem zijn overgedragen. De bestuurscommissie kan geen bestemmingsplannen vaststellen en nauwelijks verordeningen en beleidsregels vaststellen. Wel zal het AB of, indien daartoe gemandateerd, het DB, vergunningen kunnen verlenen.

Alle besluiten ter uitvoering van de Bomenverordening 2014, met uitzondering van de aanwijzing van toezichthouders, zullen in delegatie worden genomen door het AB, voor zover er geen beperkingen gelden in verband met gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beheer. De bomenverordeningen van de stadsdelen zullen echter nog enige tijd blijven gelden. Ingevolge artikel 38 lid 1 van de Verordening op de bestuurscommissies 2013 behouden de geldende verordeningen gedurende twee jaren na 19 maart 2014 hun rechtskracht, voor zover ze niet eerder vervallen worden verklaard. Het is de bedoeling dat van deze bepaling gebruik wordt gemaakt, omdat bij de inwerkingtreding van de Bomenverordening 2014 nog geen lijst van beschermwaardige houtopstanden zal zijn vastgesteld. Zie in dit verband de nota van beantwoording, punt 2. Dit betekent dat de volgende tien gebieden voorlopig nog een eigen bomenverordening hebben:
Grootstedelijke gebieden
Centrum
Noord
Zuid
Oost
West
Geuzenveld-Slotermeer
Slotervaart
Osdorp
Zuidoost

Op 19 september 2014 is aangekondigd dat de Bomenverordening 2014 per 1 januari 2015 voor de gehele stad gaat gelden. Zie de beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid de heer R.J. Groen van 12 juni 2014 inzake het kappen en herplanten van bomen.

In artikel 14 van de op 19 maart 2014 in werking getreden Bijzondere verordening overgang deelgemeenten bestuurscommissies 2014 is geregeld dat de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de verordeningen, beleidsregels en overige voorschriften die door de stadsdelen zijn vastgesteld, worden uitgeoefend door de voor het grondgebied van het betreffende stadsdeel ingestelde bestuurscommissie. Dit voor zover deze taken en bevoegdheden op grond van de Verordening op de bestuurscommissies ook aan de bestuurscommissies toekomen.

Het AB kan het DB mandaat geven om te beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand. Hierbij wordt verwezen naar de bepalingen uit de Wabo juncto artikel 3 lid 1 van de Bomenverordening 2014. Zie onderdeel C.4 van het "Mandaatregister behorende bij het mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid d.d. 27 maart 2014 mede in aanmerking genomen de eerste wijziging van het mandaatregister van 16 april 2014". Er wordt niet verwezen naar de Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2012. Waarschijnlijk is dit een vergissing, omdat deze verordening nog niet vervallen is verklaard en de kapvergunningen voorlopig nog op grond van deze verordening zullen moeten worden verleend.

Grootstedelijke projecten zoals de Zuidas blijven onder B en W vallen. Het college van B en W dat na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 wordt gevormd maakt vóór 1 januari 2015 met de bestuurscommissie afspraken over de wijze waarop overleg en samenwerking plaatsvindt binnen de grootstedelijke gebieden en projecten die zich binnen het grondgebied van de desbetreffende bestuurscommissie bevinden (ingevolge art. 12 lid 3 van de op 19 maart 2014 in werking getreden Bijzondere verordening overgang deelgemeenten bestuurscommissies 2014).

Downloads

Verordening op de bestuurscommissies 2013 (deze wordt nog gewijzigd per 19 maart 2014, zie hieronder) Bijlage: Bevoegdheden bestuurscommissies (niet de definitieve versie, zie hieronder)

Verordening tot wijziging van de Verordening op de bestuurscommissies met takenlijst en bevoegdhedenregister bestuurscommissies, in werking getreden op 19 maart 2014.

Voordracht voor de raadsvergadering van 12 februari 2014
Bijlage 2: Takenlijst bij wijziging van de verordening
Bijlage 3: Bevoegdhedenregister bij wijziging van de verordening

Voordracht Bijzondere verordening overgang deelgemeenten bestuurscommissies 2014